header

Strategisch advies: 'Breedband voor Friese huishoudens'

Startdatum: December 2010
Einddatum: December 2010
Klant: Provincie Fryslân

De provincie Fryslân streeft naar een hoogwaardige en toekomstvaste breedbandinfrastructuur voor particulieren in Fryslân, en heeft Stratix en Dialogic gevraagd hen te ondersteunen bij het in kaart brengen van de strategische opties voor de Provincie met betrekking tot het stimuleren, investeren, participeren en/of subsidiëren van breedbandinfrastructuur in Fryslân.

Dit leidde tot het rapport “Strategische opties voor hoogwaardig breedband voor Friese huishoudens”. Hierin werden de beoogde doelstellingen van de Provincie vertaald in een aantal keuzeassen met betrekking tot het nastreven van de technische, economische en geografische eigenschappen van een provinciedekkend hoogwaardige, toekomstvaste en open breedbandinfrastructuur in Fryslân, en de mogelijke rollen van de (provinciale) overheid bij de totstandbrenging van deze ambitie. Concreet ging het daarbij om het in kaart brengen van de strategische opties voor de provincie Fryslân de breedbandvisie invulling te geven.

Meegenomen zijn onder meer de huidige status van breedband(dekking) in Fryslân, mogelijke beperkingen door nationale en Europese regelgeving en richtlijnen, inschatting van technologische ontwikkelingen en eigenschappen van verschillende netwerktypen.

Dit rapport geeft de provincie Fryslân een handvat om gefundeerd te kiezen voor een aanpak gebaseerd op één van de geschetste strategische opties (waar gewenst eventueel aangevuld met elementen uit andere opties). Daarna volgt een verdere tactische en operationele invulling voor de gekozen aanpak.

cogas.png sluis.png provzeeland.png uu.png npo.png