Verkenning ‘Internet of Things on campus’

Verkenning ‘Internet of Things on campus’

Opdrachtgever: SURF

Stratix hielp SURF bij het uitvoeren en opstellen van een verkenning die de verschillende opties beschrijft voor de te gebruiken IoT technologieën op de campus en de mogelijke rollen van SURF.

Onderzoeksvraag

SURF wilde graag een position paper publiceren over connectiviteit op de campus voor IoT. Daarbij wilde SURF graag een aantal verschillende IoT netwerkstromingen naast elkaar leggen en kunnen verantwoorden dat SURF inzet op een bepaalde technologie zodat de instellingen gezamenlijk aan de slag kunnen met IoT toepassingen en niet blijven afwachten.

De position paper was beoogd als opmaat tot het maken van een aantal technologie keuzes, een dienstconcept en een business model, aan de hand waarvan bijvoorbeeld ‘IoT start pakketten’ kunnen worden aangeschaft om onder de SURF doelgroep te verspreiden. Een eerste versie van het business model zou parallel aan het paper intern bij SURF opgesteld worden.

Aanpak

Er is een quick scan uitgevoerd van IoT technologieën en platformen en IoT pilots. Daarnaast is er contact gelegd met verschillende personen binnen SURF die actief zijn op het gebied van IoT. Er is een workshop georganiseerd waarin de belanghebbenden binnen SURF de verschillende inzichten toelichten en waarin een eerste outline van de paper is gemaakt en een taakverdeling. Daarna is de paper opgesteld, waarbij het penvoerderschap bij Stratix lag, maar input is geleverd door diverse mensen binnen SURF.

Resultaat

De uitkomsten zijn uiteindelijk in de vorm van een verkenning gepubliceerd met naast een beschrijving van technologische ontwikkelingen en verschillende IoT pilots in Nederland en in het buitenland, een aantal opties voor de rol(len) die SURF zou kunnen vervullen. In september 2019 zijn de uitkomsten gepresenteerd in de Regiohubs bijeenkomst van SURFsara. In januari 2020 is de verkenning paper gepubliceerd op de website van SURF. De verkenning is ook hieronder te downloaden.

Neem voor informatie contact op met

SIETSE VAN DER GAAST
Senior Consultant
+31 35 622 20 20
sietse.vandergaast@stratix.nl

2020-01-29T10:44:47+00:00
Menu