header

Breedband voor de OOV sector in de 700Mhz band

Startdatum: November 2016
Einddatum: Februari 2017
Klant: Ministerie van Economische Zaken

De OOV-sector (Openbare Orde en Veiligheid) heeft waarschijnlijk behoefte aan apart stuk spectrum in de 700Mhz-band voor mobiele data. Dit kan het beste ingezet worden in een hybride model, waarbij dit spectrum gebruikt wordt naast ingekochte bandbreedte op commerciële netwerken. Dit is de conclusie uit een studie die Stratix uitgevoerd heeft voor het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze studie, in het kader van de Nota Mobiele Communicatie, is 27 februari 2017 gepubliceerd.

Mobiele data is een basisbehoeft zei Minister Kamp recent. Dat geldt ook voor de OOV-sector. Meer en meer wordt er gebruik gemaakt mobiele datacommunicatie, bv om de gegevens van sensoren in een ambulance door te geven of om de locatie van een agent te volgen. Deze mobiele datacommunicatie zal alleen maar groeien, bv door het live meekijken met bodycams van agenten. De vraag rijst dan of er een apart mobiel data netwerk voor de OOV-sector moet komen, vergelijkbaar met C2000 of dat de OOV-sector een data dienst kan inkopen bij commerciële aanbieders. Stratix heeft door middel van een “HyperDelphi”- proces samen met experts, beleidsmakers en marktpartijen onderzoek gedaan naar de wensen van de OOV-sector en mogelijkheden van de MNOs.

De OOV sector blijkt een aantal gemeenschappelijk behoeften te hebben, die verder gaan dan beschikbare commerciële diensten. Een belangrijk element daarbij is dat communicatie voor OOV moet blijven werken, juist bij grootschalige incidenten waarbij bestaande commerciële netwerken overbelast of niet beschikbaar kunnen zijn. Tevens is er een groot verschil capaciteitsbehoefte tussen het dagelijkse werk en hulpverlening tijden onvoorziene incidenten of een ramp. Het is lastig te voorspellen hoe breedbandige applicaties in de toekomst gebruikt zullen worden; een applicatie die nu “nice to have” is, kan straks kritisch blijken voor de bedrijfsprocessen van de hulpverleningsdiensten zowel tijdens reguliere als bijzondere situaties.

Het ministerie van Economische Zaken werkt momenteel aan een nota Mobiele Communicatie. Deze nota raakt onder andere aan de verdeling van de 700-MHz band, die momenteel nog voor omroep wordt gebruikt maar in 2020 voor mobiele communicatie beschikbaar komt en in 2019 zal worden geveild. Op Europees niveau is overwogen om een deel van de 700-MHz band te bestemmen voor de OOV sector. Uiteindelijk is besloten dat dit aan de individuele landen is; wel zijn er binnen CEPT enkele opties geformuleerd voor de eventuele bestemming van frequenties voor Openbare Orde en Veiligheid.

Conclusie

Op basis van haar onderzoek doet Stratix de volgende aanbevelingen:

De OOV-sector wordt geadviseerd:

  • eerst goed voor zichzelf bepalen welke behoefte aan mobiel breedband bij welke gebruikers na 2020 bestaat, in functionele termen, ook na afloop van de levensduur van het C2000 netwerk (rekening houdend met looptijden van de commerciële vergunningen van twintig jaar).
  • Zij doet er goed aan om aansluiting te zoeken bij toekomstige OOV gebruikers in het buitenland (met name in Frankrijk en Duitsland) om gezamenlijk op te trekken en een gezamenlijke vraag te ontwikkelen.

Het Ministerie van V en J wordt geadviseerd:

  • goed te onderbouwen waarom eigen spectrum nodig is, en hoe dat dan ingezet zal gaan worden. Een eerste indicatie is dat de 2x8 MHz spectrum die nu overwogen wordt niet voldoende zal zijn voor met name het OOV piekgebruik, maar wel een waardevolle toevoeging kan zijn, in combinatie met gebruik van commerciële diensten.
  • Het ministerie van V&J zal de dialoog tussen OOV gebruikers en marktpartijen moeten stimuleren, zodat er op korte termijn duidelijkheid ontstaat over de specifieke behoeften van de sector en de mogelijkheden van MNO’s om die in te vullen.
  • Het ministerie van V&J zou het voortouw moeten nemen om te komen tot een hybride oplossing, waarbij ten minste een deel van de behoefte van de OOV sector ingevuld wordt door commerciële netwerken en commerciële frequenties.

Het Ministerie van Economische Zaken wordt geadviseerd om:

  • de 2x8 MHz die nu overwogen wordt, voorlopig voor OOV gereserveerd te houden tot het ministerie van V&J hier een concrete behoefte voor kan onderbouwen.
  • Aanvullend eigen spectrum uit de 2x30 MHz, dat bestemd is voor commercieel mobiel breedband, aanwijzen voor OOV (zodat niet voor commerciële doeleinden ingezet kan worden) is niet efficiënt en wordt dan ook niet geadviseerd.

Het rapport is inmiddels gepubliceerd in het kader van de internetconsultatie van de Nota Mobiele Communicatie 2017 en is ook te vinden in de publicatiesectie van de Stratix website.

gem_achtkarspelen.png provflevoland.png gem_opsterland.png 100_nl.png ocw.png